बेळगाव : तुमच्या प्रेमाची पापं भोगा..? गल्लीतील मंडळांचे दोन्ही बोर्ड पाडले